Ortopedia s.c. Oskar Orski, Maciej Zaklika, Robert Pełka
Realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej procedury medycznej w zakresie dekontaminacji sprzętu medycznego minimalizującego ryzyko wystąpienia zakażenia pacjentów stanowiący współczesny problem epidemiologiczny podmiotów leczniczych
RPOP.02.01.03-16-0006/20
Celem projektu jest eliminacja czynników zagrażających zdrowiu i życiu pacjenta przebywającego w warunkach szpitalnych. Przedmioty i narzędzia, które na skutek błędów ludzkich wnikają do tkanek i jam ciała pacjenta, powodują duże ryzyko zakażenia. W podmiocie leczniczym wnioskodawcy należą do nich przede wszystkim narzędzia chirurgiczne. Wymagania dotyczące czystości mikrobiologicznej sprzętu, przedmiotów i narzędzi są różne, w zależności od stopnia ryzyka wywołania zakażenia. Jałowość sprzętu i narzędzi chirurgicznych jest zachowywana dzięki prawidłowemu postępowaniu z materiałem przed sterylizacją, właściwie przeprowadzonemu procesowi sterylizacji, przestrzeganiu zasad transportu i przechowywania. Analiza warunków dezaktywacji i ocena jej skuteczności daje gwarancję zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnych procedur medycznych w zakresie dekontaminacji narzędzi chirurgicznych.
Wartość projektu: 579 391,92 PLN
Dofinansowanie: 283 902,04 PLN