Projekt realizowany w partnerstwie ma na celu poprawę jakości i dostępności usług rehabilitacyjnych, w tym ukierunkowanych na minimalizację następstw po przebytej chorobie Covid-19. Planowany system usług rehabilitacyjnych będzie skonstruowany w formie łańcucha skoordynowanej opieki nad pacjentem. Jego początek będzie stanowić Centrum Diagnostyczne w Kup, kolejnym ogniwem będzie Opolskie Centrum Rehabilitacji, jego koniec będzie stanowić 20 fizjoterapeutycznych gabinetów usprawniania. Nadrzędnym celem tego systemu będzie dobór takich form programu rehabilitacji, które będą generować najlepsze efekty zdrowotne, będąc przy tym możliwie najmniej kosztochłonne. Główne zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu to: Rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie jako wiodącej jednostki w zakresie Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych; zakup sprzętu do Centrum Diagnostycznego w Stobrawskim Centrum Medycznym oraz doposażenie 20 Partnerów Projektu świadczących na terenie województwa opolskiego usługi rehabilitacji leczniczej w sprzęt, szczególnie w aspekcie rehabilitacji poCovidowej. W ramach projektu jeden obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (rozbudowany pawilon szpitalny w OCR), 22 podmioty lecznicze zostaną objęte wsparciem, w tym w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, prognozowana wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych na zakup aparatury medycznej wyniesie: 2 938 308,45 zł, wsparciem objętych zostanie 7 szpitali oraz 6 innych podmiotów leczniczych świadczących usługi zdrowotne, 7 podmiotów leczniczych świadczących usługi zdrowotne z zakresu POZ oraz 2 podmioty lecznicze z zakresu AOS. Rozbudowa pawilonu szpitalnego dotyczy współczesnych obiektów zintegrowanych zabytkowych, objętych ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków województwa opolskiego nr 2/50 (decyzja z dnia 21.11.1950r.).

Nazwa zadania: Zakup sprzętu do NOWA ORTOPEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizującego działania w ramach Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych.

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania: Zadanie obejmuje doposażenie poradni rehabilitacyjnej Partnera projektu w sprzęt z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, szczególnie w aspekcie rehabilitacji poCovidowej. Partner projektu należeć będzie do sieci 20 placówek z terenu całego województwa opolskiego, które w ramach Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych będą świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zadanie będzie nadzorowane przez OCR i Partnera projektu, a realizowane przez dostawców wybranych w drodze przeprowadzonego postępowania. Okres realizacji zadania: II kwartał 2022- II kwartał 2023r.

Typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym ukierunkowanej na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej COVID-19

Kategoria kosztów: Zakup, dostawa i montaż sprzętu/wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji

Nazwa kosztu: Doposażenie NOWA ORTOPEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w sprzęt i urządzenia, szczególnie w aspekcie rehabilitacji poCovidowej.

Opis kosztu: Zakup: -1 aparatu do krioterapii (30l) x 19440 zł, -1 lasera wysokoenergetycznego x 33900 zł, -1 systemu do ćwiczeń w podwieszeniu x 12830,40 zł, -1 cykloergonometra x 4298 zł, -1 pulsoksymetra x 1200 zł, -1 defibrylatora x 5300 zł, -1 parawanu 2skrzydłowego x 890 zł, -2 szyn CPM x 13900 zł = 27800 zł, -1 uniwersalnego urządzenia do wykonywania ćwiczeń funkcjonalnych i oporowych x 32499 zł

Wartość dofinansowania: 124 341,66