Ortopedia Spółka Cywilna Oskar Orski, Maciej Zaklika, Robert Pełka realizuje projekt Dotacja na kapitał obrotowy Ortopedia s.c. Oskar Orski, Maciej Zaklika, Robert Pełka” w ramach Działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Numer umowy: POIR.03.04.00-16- 0022 /20-00

Wartość projektu: 70 133,64 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy złote 64/100)   zł
Wkład Funduszy Europejskich: intensywność wsparcia 100%

Celem projektu  jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.